Zavolejte Nám Ještě Dnes! +420 605 273 940

E-mail! info@cks.cz

Slovo prezidenta ČKS

Dámy a pánové, vážení členové a členky České kontaktologické společnosti.

ČKS v současné době připomíná polovyschlé řečiště, které jen do určité míry udržuje některé typické aktivity. Všichni cítíme, že je třeba něco změnit, něco začít dělat jinak, s novými lidmi, ale na to bude třeba se sejít v co největším počtu. Je těžké, aby o osudu společnosti, která se honosila více než osmi sty členy a několika členy firemními (v současné době 588 + 5), nakonec rozhodovalo 30 – 50 členů, kteří se sešli na poslední valné hromadě, nebo kteří se zapojují do činnosti společnosti.

Stojíme-li v současné době na rozcestí, je třeba si dobře uvědomit, kterým směrem se chystáme vydat. Chtěl bych na tomto místě reagovat na článek Ing. Pavla Nováka, CSc., „Perspektiva České kontaktologické společnosti“ uveřejněný v časopisu Česká oční optika, číslo 1 z února 2018. S Pavlem se známe mnoho let z různých jednání, spoluprací i z našich začátků v Ústavu makromolekulární chemie. V prostředí české kontaktologie oba působíme zhruba 35 let. Proto si jeho článku i analýzy vážím. Chtěl bych však některé pasáže upřesnit, na jiné navázat. Při listopadovém 24. kongresu ČKS skutečně rada ČKS uvažovala o svolání mimořádné valné hromady společnosti v dubnu 2018. Postupem času a na základě nových okolností jsme se však rozhodli pro původní listopadový termín. Odstoupení rady bylo míněno v tom smyslu, že rok 2018 je v každém případě rokem volebním a pokud by se objevil nový proud nadšenců do práce v radě ČKS a její revizní komisi, pak by jistě nikomu z členů rady nevadilo, aby k těmto volbám došlo o půl roku dříve, než skončí jejich mandát.  Ostatně, domnívám se, že nikdo z rady nechce bránit novinkám, změnám k lepšímu, iniciativě a aktivitě členů. Bohužel, opakovaně jsme jako rada ČKS postrádali a postrádáme podněty a požadavky od našich členů.  Hospodaření společnosti dlouhodobě sleduje trend snižování nákladů, respektive jejich minimalizaci. Kontaktologické listy jsme sami převedli do elektronické podoby, bankovní poplatky jsou oproti uváděné částce poloviční. Částka 12 tisíc korun ročně se sice opakovaně objevuje v návrhu rozpočtu, ale jedná se o návrh maximální částky, nikoli o poplatky skutečně uhrazené. Na otázky, kdo má stát ve vedení společnosti a zda zmiňovaný tvrdošíjný boj s internetem je opravdu špatně, by měla odpovědět valná hromada společnosti, ale s opravdu důstojnou účastí. Je to totiž spojeno s otázkou určení a poslání společnosti. Otázkou, zda se má stát jednou z dalších cechovních organizací, nebo, tak jako má dosud ve svém vínku, má dbát o udržení odbornosti v oboru. Pokud ano, pak, přestože si nikdo z nás nemyslí, že donkichotský boj s internetem můžeme vyhrát, musíme ho vést, protože internetový prodej čoček, byť legální, je v rozporu s našimi stanovami. Pokud si většina členů myslí opak, je nutné určení a charakter společnosti změnit, stejně tak její stanovy. To všechno lze pouze tehdy, pokud se sejde dostatek členů, kteří budou mít vůli a chuť činnost společnosti podpořit a směrovat, případně najdou tolik svého času a odhodlání, aby ji vedli novým směrem. Důležité je o věcech diskutovat a tomu je rada společnosti otevřena. Jen musí být s kým. Jsem Pavlovi vděčný za jeho článek, i když s ním v některých bodech nesouhlasím. Ukázal, že mu osud české kontaktologie i České kontaktologické společnosti nejsou lhostejné. Podal nezávislý pohled na současný stav a zmínil nutnost vydat se cestou individualizace a správně označil klíčový problém dalšího pokračování ČKS, a sice zájem a angažovanost kontaktologů. Bez nich by společnost opravdu nemohla smysluplně pokračovat.

Skepse, která padla na listopadové jednání valné hromady společnosti v Liblicích 2017, byla způsobena dvěma zásadními fakty: výsledky pracovní schůzky zástupců rady ČKS se zástupci  hlavních distribučních firem a nízkou účastí členů. Distributorské firmy avizovaly snížení podpory akcí ČKS, faktické i finanční, v důsledku nízké účasti členů i nových pravidel hospodaření. Přitom, jak se ukázalo, ani změna místa konání a programové koncepce výročního sjezdu společnosti nepřinesla kýžený výsledek, naopak, setkali jsme se s řadou ohlasů, že do Nymburku by zavítal tradiční počet účastníků, z nichž někteří liblický sjezd bojkotovali právě pro tuto změnu. Ta však byla důsledkem předchozích jednání s distributorskými firmami, které striktně odmítly podporu sjezdu, pokud by se měl v nymburském Sportcentru konat. Nízká účast členů na sjezdu společnosti a prakticky nulová aktivita členské základny mezi sjezdy nutně ukazuje na to, že ČKS již splnila svou historickou úlohu a své členy vlastně nezajímá. Z tohoto logického závěru, na jehož základě rada sama navrhla svolat mimořádnou valnou hromadu v dubnovém termínu, která by měla deklarovat zájem členů o další existenci společnosti a vyvolat hromadnou diskusi o ní a jejím dalším směrování, jejím novém vedení, nás částečně vyvedla závěrečná diskuse na valné hromadě, kde se objevilo několik hlasů pro to, aby „projekt ČKS“, když už existuje více než dvacet let, a v některých dobách velmi úspěšně, jen tak neskončil, protože prý zájem o něj stále je. Podobné ohlasy přicházely i po sjezdu a zároveň se objevilo i několik nabídek na konání výročního sjezdu společnosti, tedy hlavně její valné hromady, při nějaké vhodné příležitosti, konání souběžné akce, kdy se mohou setkat členové společnosti ve vyšším počtu. To se nám zdálo být rozumné: k rozhodnutí o další existenci a vývoji společnosti, stejně jako k volbě nových členů její rady a revizní komise je třeba, aby se sešlo co nejvíce aktivních členů. Je opravdu třeba otevřené diskuse a hlavně vůle pokračovat. Práce v radě společnosti je dobrovolná, bezplatná a již po řadu let není spojena s žádnými, ani symbolickými odměnami. Pokud by se řízením společnosti měl zabývat někdo profesionálně, tedy na plný úvazek s jedním člověkem v sekretariátu, pak by rozpočet společnosti musel být několikanásobně vyšší, tomu by pak nutně musela odpovídat i výše členských příspěvků a samozřejmě i kázeň v jejich placení. I to nebo mnoho jiného lze dojednat, ale pouze tehdy, sejde-li se dost členů, kteří by o tom mohli zodpovědně rozhodnout. To platí i o dalším směrování společnosti: má dbát nad udržením odbornosti v oboru a dále ji rozvíjet? Má se zabývat i něčím jiným? V současné době již platí téměř ucelená legislativa, vzdělané odborníky připravují tři vysoké školy působící v oboru. Kromě toho Společenstvo očních optiků a optometristů pořádá své odborné akce na dobré úrovni, poskytuje právní rozbory nových situací, které se před námi otevírají v důsledku platnosti nových směrnic EU apod. Má smysl dvojkolejnost nebo suplování těchto činností? Domnívám se, že toto je třeba diskutovat s členskou základnou, nikoli elektronicky, protože to málokoho přivede k jasné a jednoznačné odpovědi, ale právě na nadcházející valné hromadě společnosti. Osobně jsem pro udržení ČKS, která by ale podle mého názoru měla ještě úžeji spolupracovat s vysokými školami, respektive v její radě by se měli objevit zástupci všech těchto škol (členem současné rady je Mgr. P. Beneš, PhD a spolupráci rady ČKS s MU Brno jsem si, díky jeho osobě, vždy vysoce cenil). Nezbytně nutné je, aby do rady ČKS vstoupili noví lidé, přinesli nové náměty, novou komunikaci a elán. Pokud bych měl být osobně vnímán jako překážka pro nové směrování společnosti, bez zármutku své místo v radě přenechám dalším, pokud by nově zvolení členové rady stáli o předání zkušeností, budu s nimi rád spolupracovat. Dlouhodobým problémem je i otázka „pragocentrismu“ versus zastoupení zástupců i ze vzdálenějších lokalit. V posledních volebních obdobích jsme se snažili pragocentrismu vyhnout, nicméně dojíždění na jednání rady 100 – 200 km nebo i delší vzdálenosti jsou málo myslitelné, respektive zatěžující. Přesto se tak pravidelně dělo, a i když jsme se snažili řadu věcí řešit elektronicky, pro aktivní činnost jsou třeba schůzky rady pravidelné a osobní. To už sice bude otázka komunikace nově zvolené rady, ale je na to třeba myslet již při přípravě volební kandidátky.

ČKS byla založena v roce 1993. V 25. roce její činnosti před námi stojí nelehká rozhodnutí. A je třeba o nich přemýšlet již nyní. Prosím vás o to všechny.

Děkuji, že jste si přečetli můj dopis, že Vám ČKS není lhostejná a doufám, že se setkáme na naší valné hromadě.

 

S přáním hezkého dne

 

Ing. Jiří Michálek, CSc.

                                                                                                                                                                  Prezident ČKS

 

ANKETA O BUDOUCNOSTI ČKS KE STAŽENÍ ZDE

Vyplněný anketní lístek zasílejte na info@cks.cz